خدمات شناسه دار دانشگاه
16061013000 ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت
16061014000 ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان
16041015000 ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت
16061016000 پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت
10031019000 اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور
16042573000 ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
18051024000 آموزش مداوم جامعه پزشکی
10031028000 جذب اعضای هیات علمی و مشمولین تعهدات قانونی علوم پزشکی
18041026000 برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه
18042581000 انتقال و مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور
18042582000 ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی
18042585000 ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان علوم پزشکی
16052586000 ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان
16052587000 ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی
18062584000 ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی
16041016000 فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت
16061022000 سرویس های کدگذاری سلامت
16041017000 صدور کارت بهداشت
16021020000 خدمات پزشک خانواده
16041021000 تشکیل پرونده الکترونیک سلامت
16042572000 ارائه مجوز ها و گواهی های بهداشتی اماکن

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0